Welcome to the Department of Culture and Communication.
您当前所在位置: 首页  团学工作  团学奖惩

皖西学院2011-2012学年度优秀学干名单

浏览: 326 次 | 发布时间: 2012-07-05

     皖西学院2011-2012学年度优秀学干名单

序号     姓 名 性别 专业/班级
1 2008013462 毛松杰 汉语言文学0801班
2 2008013520 薛家刚 汉语言文学0802班
3 2008013552 马杏 汉语言文学0803班
4 2008013575 余田 汉语言文学0803班
5 2008013621 涂德林 汉语言文学0804班
6 2008013629 吴杰 汉语言文学0804班
7 2008013735 谢兵兵 新闻0801
8 2008013740 徐运秋 广告0801
9 2008013725 汤丹 新闻0801
10 2009014376 钟舒逸 汉语言文学(师范)0901
11 2009014341 刘婉 汉语言文学(师范)0901
12 2009014343 刘文婷 汉语言文学(师范)0901
13 2009014381 鲍广宇 汉语言文学(师范)0902
14 2009014393 冯婧泽 汉语言文学(师范)0902
15 2009014270 何璐璐 汉语言文学0904
16 2009014348 齐美国 汉语言文学(师范)0901
17 2009014462 马苗苗 新闻0901
18 2009014490 张亚 新闻0901
19 2009014155 何洁 广告0901
20 2009014199 芮峰 广告0901
21 2009014253 赵静 广告0901
22 2010012964 陈义 汉语言文学(师)1001班
23 2010012968 葛亚萍 汉语言文学(师)1001班
24 2010012956 赵晓潇 汉语言文学1002班
25 2010012948 张放 汉语言文学1002班
26 2010013068 程慧莲 新闻1002班
27 2010013087 刘曦 新闻1002班
28 2010013065 陈天晓 新闻1002班
29 2010012857 吴真真 广告1001班
30 2010012864 张二高 广告1001班
31 2010012896 史家悦 广告1002
32 2011013353 卢佳 汉语言师范1101
33 2011013298 潘德虎 汉语言师范1102
34 2011013381 燕雨佳 汉语言师范1102
35 2011013293 李杰 汉语言文秘1101
36 2011013223 许伟 广告1101
37 2011013245 牛茜茜 广告1102
38 2011013452 胡文露 新闻1102
39 2011013405 翟灯文 新闻1101
40 2011013436 章震 新闻1101
41 2011013402 毕靖钰 新闻1101
42 2010012969 管莎莎 汉语言1001
43 2010012973 蒋芹 汉语言1001
44 2010012002 姚丹 汉语言1001
45 2008013721 石悦 新闻0801
46 2010013065 陈天晓 新闻1002